Uncategorized

Book Donation Reportage

ባሕሊ ምንባብ ንምትብባዕ ኣቀዲሜ አብ ከረን፣ ምጽዋዕ፣ መንደፈራ፣ ድባርዋ ሰሚናራት አካይደ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣብ ሽዱሽቴ ከተማታት ዞባ ጋሽ ባርካ ተመሳሳሊ ሰሚናራት አካይደ። ኣብ ሰሚናራት ብዛዕባ ናይ ምንባብ ባህሊ፣ ታሪክ ምጽሓፍን ምእቃብን፣ዝምልከት አገደስቲ ሓሳባት ተላዕሎም ምይይጥ ተገሪሎም። “በዓቲ ቲራቮሎ” ድማ ተዘርጊሁ። ብህያብ’ውን ተዋሂቡ።

ህያብ ክወሃብ ዝከኣለ አብ ደገ ዘለው ኤርትራውያን ብዝወፈይዎ ናይ ገንዘብ አበርክቶ’ዩ። ስጋብ ሕጂ ንአቆርዳት፣ ሳዋ፣ ዓዲ ቀይህ ዩኒቨርሲቲ፣ ማእከል ተሃድሶታ፣ ኣብ ከተማ ኣስመራ ከተማ ብጥቅሉሉ አስታት 483 መጻሕፍቲ ተዋሂቡሎ። በዚ መሰረት ድማ ህያብ መጽሓፍትን ሰሚናራትን ይቕጽል አሎ። “ባህሊ ምንባብ ምትብባዕ” ብዝብል ኣብ ዝጀመርኩዎ ፕሮጀክት ክትሳተፉ ትደልዩ ኤርትራውያን https://derasiw.com/book-donation/ ብምእታው እጃምኩም ክትልግሱ ጻውዔት የቅርብ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *