Uncategorized

ተስፋዬ ገብረኣብ – ኣብ ወርሑ!

Tesfalem Gebresalaseie

ተስፋዬ ገብረኣብ – ኣብ ወርሑ! ድሮ ሰላሳ መዓልታት መሊኡ፡፡ ካብ መወዳእታ ወርሒ ናይ መወዳእታ ዓመት 2021። ግዜ ብዝኸደ ዕምቈት ዝኽርታቱ ከም ዝዓብይ ርግጽ እዩ። ዝኽሪ ናይቲ ውሩይ ደራሲ ተስፋዬ ገብረኣብ። ብኣካል ሰላሳ መዓልታት ሓሊፉ። ኣማኢታት ዓመታት ግን ብጥበቡ ክነብር እዩ። እቲ ምንታይ’ሲ ነባሪ ዕዮ ስለ ዝገደፈ። ከመይ’ሲ ዘይውዳእ ፍቕሪ ድርሰት ስለ ዝወነነ። ልዕሊ ኹሉ ከኣ ኣብ ሓዲድ ዘበገሶ ድርሰታት’ውን ንምንባር ስለ ዝተዳለወ። ከምቲ ሕሉፋት ኣድነቕቱ “ብርቅን ድንቅን ተማራማሪ ታሪኽ” ዝብልዎ ተስፋዬ፡ ብዛዕባ ድርሰት ዝነበሮ ተመስጦ፡ ኣብ ታሪኽ ዘዕሞቖ ፍልጠት፡ ልዕሊ ኹሉ ኣብ እለሻ ሓቂ ዝድህስሶ ርኽበታትን ዘርእዮ ጻዕርታትን፡ ሓልፋይ ኩሉ ከኣ፡ ንብርዒ ዘጋልቦ ሓያል ፈረስ… ኣዝዩ ፍሉይ ነበረ። ምሉእ ግዜ ዝወፈየ ሰማእት ጥበብ። ስለዝኾነ ንተስፋዬ ብውሑድ ቃላት ክትገልጾ እምብዛ ይኸብድ። ፍሉይ ከኣ እዩ። ኩሉ ግዜ ከኣ ብዛዕባ ሓቅታት ሓበሬታ ይግደስ። ሳልስቲ ቅድሚ ናብ ሆስፕታል ኦሮታ ምእታዉ፡ ከባቢ ሰዓት ዓሰርተ ሓደ ናይቲ ለይቲ ኣቢሉ ደዊልለይ። ዘይንቡር ሰዓታት እዩ ኔሩ። ኣገዳሲ ጉዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይተጠራጠርኩን። “ ናይ ተስፋማርያም ከንብቦ ጸኒሐ” ናብ ጉዳዪ ኣትዩ።“ ተስፋማርያም ኢልካ?” ብሕቶ ተቐቢለዮ።“ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብዛዕባ ተስፋማርያም መርሃጽዮን ዝጸሓፍካዮ” በለኒ። ቅድሚ ዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት እየ ጽሒፈዮ ኔረ። ተኸታታሊ ዕላል ምስ ታሪኽ ኣብ እዋና ብዙሓት ነበብቲ ዝረኸበት ዓንቀጽ አአንጊዳ። ካብተን ንከተማዊ ቃልሲን ቅያ ተቓለስትን ዘንጸባረቓ ትረኻታት’ውን እያ። “ ንምንታይ መጽሓፍ ዘይገበርካዮ ይገርመኒ?” ሕቶን ኣስተንክሮታቱን ኣይሓብአን። ተስፋዬ፡ ናይ እወታዊ ሓሳብ ደራኺ እዩ። ዝኸኣለ ክጽሕፍ ዘይክኣለ ከዘንትው ኣተባባዒ ከኣ። ነዚ ዘረጋግጽ፡ ቃላቱ እዩ። ወርሒ ሓሙሽተ ኣብ ምደራዊት ወደብ፡ ከተማ ተሰነይ ተራኺብና ኔርና። ኣዳራሽ መንእሰያትን ተማሃሮን ከተማ ተሰነይ ተረኺቡ፡ ኤርትራ ሃገር ታሪኽ፡ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ህዝቢ ታሪኽ ምዃኑ ዘረጋግጽ ማእለያ ዘይብሎም ኣብነታት ኣብ ዘቕርበሉ ዝነበረ ህሞት፡ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክጽሕፍ ወይ ክትርኽ ከም ዝግባእ ኣስሚሩ ኔሩ። ንተስፋዬ ኣብ መጀመርያ ናጽነት እየ ዝፈልጦ። ያልተመለሰ ባቡር እትብል ጽሕፍቲ ምስ ኣንበብኩ ከኣ፡ ክእለት ኣዘናትውኡን ጥበብ ኣጸሓሕፍኡን ተደኒቐ። ተራራዎችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ዝዳለው መጽሓፍ ከሰናድእ፡ ብፍላይ ከኣ ዛንታ መሓሪ ተኽለ ወይ ሙሴ ነቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ንምዕማቚ ኣስመራ መጺኡ ኔሩ። ሙሴን የማነ ጃማይካን ካብቶም ንቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ክመርሑ ካብ ህዝባዊ ሓይልታት ናብ ደደቢት ዝኸዱ ተጋደልቲ እዮም። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ተስፋዬ ብዛዕብኡ ጽሒፉ። ሽዑ ብኣካል ርእየዮ ውሑዳት ደቓይቕ ከኣ ኣዕሊለዮ። እቲ ዝገርም ከኣ እታ ናይ መወዳእታ ምፍልላይና’ውን ዛንታ ናይ መሓሪ ኔራ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ዕላል ጥበባት ዝዓድመኩዎ ደራሲ መምህር ኣማኑኤል ረድኤት ከራኽቦም መዲበ፡ ከዕልሉ። ምኽንያቱ መምህር ኣማኑኤል ዓርኪ መሓሪ ወይ ሙሴ እዩ ኔሩ። ኣስመራ ተፈላልዮም ኣብ ዓድዋ እዮም ተራኺቦም። ብሓባር’ውን ቃልሲ ኣብ ተማሃሮ ንምስራጽ ሰሪሖም። መምህር ኣማኑኤል ዝመሃሮም ብዙሓት ተጋዲሎም ኔሮም። ” መምህር ኣማኑኤል ረድኤት ዝብሃል ደራሲ ካብ ጀርመን መጺኡ ኣሎ። ዓርኪ ሙሴ እዩ ኔሩ። ዝውስኸላ ሓበሬታ ኣይሰኣንን እዩ ኢለ ንተስፋዬ ምስ ኣዕለልኩዎ ሎሚ ጽባሕ ክብል ኣይመረጸን። እንተኾነ ድሕሪኡ ካብ ሆስፒታል ኦሮታ ናብ ሽወደን፡ካብ ሽወደን ናብ ኣስመራ ካብ ኣስመራ ናብ ኬንያ ካብ ኬንያ ከኣ ናብታ ዓዲ ኩሉ ፍጡር ዝኾነት ካልእ ዓለም ኣምሪሑ። ድሮ’ኳ ሓደ ወርሒ መሊኡ። ኩል ግዜ ግን ክነብር እዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *