Uncategorized

ቀይ ዘመን፡ ካብ ትማል ጀሚራ ንዕዳጋ ቀሪባ

By Million

ቀይ ዘመን ፡ ብተስፋየ ገብረኣብ፡

ሃሪፈ ስለ ዝጸናሕኩ ብመዓልቲ ኣፋሪቀያ(ዝረሳዕክዎ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኣዘኻኺራትኒ)። ስጋብ ንፉዓት ተርጎምቲ ናብ ትግርኛ ዝትርጉምዋ ነቲ ቋንቋ ንርደኦ እንተለና ንንበባ።

እቲ ብኣፈ ታሪኽ ንሰምዖ ግፍዒ ደጃች ውቤ(ኣባ ጃዊ) ኣሕጽር ኣቢሉን ኣመቃቂሩን ተጻሒፉ ኣሎ። ካብቶም ብዙሓት ሓደ ንደጃች ውቤ ክገጥሙ ኣብ ውግእ በለሳ ምስ ሓሙሽተ ደቆም ዝሞቱ ሹም ተኾንዳዕ ዝነበሩ ኣቶ ኣየናይ ደበሳይ ፡ . . .

ወሊድካዮም ካብ ኣሚነ-ሒማ
ዘይወሰኽካ ካብ ጎርዞ ውሽማ
ገበርካዮም መፍተን ዒላማ።

ወየን መልቀስን ዝተበሃለሎም ኣብኡ ኣሎ።

ደጃች ውቤ(ኣባ ጃዊ) መረብ ሰጊሩ ንህዝቢ ኤርትራ ዘሳቒ ዝነበረ ጉልሓይ እዩ።

ብዛዕባ ዘርኣይ ደረስን ካልኦትን’ውን ብውሕሉል ኣቀራርባ ወስ ተብለልና መጽሓፍ እያ እሞ፡ ሃየ ንንበባ። ታሪኽና እዩ እሞ። ንፍለጦ። እቶም ጎረቤትና “ዘርኣይ ደረስ ባንዴራ ኢትዮፕያ ኣብ ሮማ ክትርገጽ ምስ ረኣያ እዩ ሓሪቑ ብሴፍ ኢጣልያውያን ቀቲሉ” ኢሎም እዮም ነጊረሙና፡ ካብ ቤተሰቡን ደቂ ዓዱን ፈለጥቱን ዝተረኽበ ሓቐኛ ታሪኽ ኣብኡ ኣሎ ንንበቦ።

ቀይ ዘመን፡ ካብ ትማል ጀሚራ ንዕዳጋ ቀሪባ ኣላ።
ንዝያዳ ሓበሬታን ክትገዝኡ እትደልዩን ኣብ derasii.com ኣቲኹም ክትውከሱ ትኽእሉ።
ወይ ድማ ብቑጽሪ 14154172182 ክትድውሉ ትኽእሉ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *